Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Kvalitetspolicy

Kvalitet i ett Montico-perspektiv har samma betydelse från början till slut; att möta våra kunders krav. Vår ambition är att förbättra, utveckla och optimera vår tjänsteportfölj och varje delmoment i vår leverans till kund.

För att kunna uppnå detta måste vi som organisation ha en klar bild av, och förståelse för, marknadens krav. Vår strategi att vara lokala och vår ambition att vara den ”närmaste” leverantören på våra marknader ger oss goda förutsättningar för att skapa en klar bild av marknadskraven.

För att kunna leverera vår målbild 2019 och våra kvalitetsmål har Montico tagit fram ett kvalitetsledningssystem. Syftet med vårt ledningssystem är att säkerställa att vi lever upp till den kravbild som ställs av våra externa och interna kunder och intressenter. För att göra detta behöver vi ha ett tydligt fokus på processeffektivitet, riskhantering, identifiering av möjligheter och ett etablerat arbete med ständiga förbättringar.

Vårt arbete med ständiga förbättringar är en av grundpelarna i vår verksamhet. För att illustrera hur vi omsätter information till planering, verksamhet, utvärdering och förbättring har vi utvecklat modellen nedan.

Grunden till modellen är ett traditionellt PDCA (Plan Do Check Act) förhållningssätt när det kommer till arbetet med ständiga förbättringar. Som organisation lägger vi dock stor vikt vid lärandet och har därför tillfört aspekterna ledarskap samt organisation. Grunden till detta är att vi ska agera som en lärande organisation där vårt arbete med kvalitet och ständiga förbättringar förankras i ledarskapet och i organisationens DNA.

Våra kvalitetsmål

 För att kunna säkerställa att vi kontinuerligt bibehåller och förbättrar vår kvalitet gentemot kunder och intressenter har följande kvalitetsmål etablerats:

· NKI – Monticos målsättning är att genomföra kontinuerliga Nöjd Kund Index undersökningar på kvartalsbasis. Vårt mål är att kontinuerligt öka vår kundnöjdhet i samtliga kundsegment.

· Reklamationer – Monticos målsättning är att på ett strukturerat sätt dokumentera och mäta antalet reklamationer som organisationen mottar. Målet är att på sikt reducera antalet reklamationer när vi byggt upp tillförlitlig statistik.

· NMI – Monticos målsättning är att genomföra årliga Nöjd Medarbetare Index undersökningar. Målet är att kontinuerligt förbättra upplevelsen av Montico som arbetsgivare.

 

Kvalitetspolicy fastställd 2018-06-19. Börje Johansson VD, Koncernchef

ISO-certifierade

Monticos aktiviteter är uthyrning av personal, rekrytering, omställning, verksamhetsutveckling, utbildning samt externa konsulttjänster inom olika projekt. Montico styrs av ett kvalitetsledningssystem och är ett av de första bemannings- och kompetensutvecklingsföretag som är trippelcertifierade ISO9001*, ISO14001 samt ISO45001.

*Monticos ISO9001-certifikat gäller för ovan aktiviteter och exkluderar konstruktion och utveckling då vår verksamhet inte inkluderar dessa verksamhetsområden.