Logga in

Här finns vi

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Twitter
  • Följ oss på LinkedIn
  • Följ oss på Youtube
  • Följ oss på Instagram
  • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö är en viktig del i den dagliga verksamheten på Montico.

Montico ser att en god arbetsmiljö ger effektivitets- och kvalitetsvinster både till medarbetare och till företag. Montico ska vara en god och säker arbetsplats som förebygger skador, men även skapar förutsättningar för fysisk, psykisk och socialt sund utveckling.

Montico har ett årligt systematiskt arbetsmiljöarbete med grund i ISO 45001 samt lagar och krav. Detta system utvärderas kontinuerligt för att utveckla och förbättra vår arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet sker genom aktivt samarbete mellan ledning, medarbetare och skyddsombud, vilket skapar goda möjligheter att påverka sin egen arbetssituation.

Ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger på ledningen men som medarbetare förväntas du:

  • Följa gällande regler och instruktioner enligt fastslagna processer och arbetssätt
  • Ta ett personligt ansvar för arbetsmiljö och hälsa i det dagliga arbetet
  • Aktivt medverka till att identifiera, rapportera och eliminera risker
  • Verka för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön

Det är vårt övergripande mål att minst leva upp till lagstiftningen på arbetsmiljöområdet, de krav som ställs i ISO 45001 samt de arbetsmiljömål vi satt upp för verksamheten.

Vårt arbete med ständiga förbättringar är en av grundpelarna i vår verksamhet. För att illustrera hur vi omsätter information till planering, verksamhet, utvärdering och förbättring har vi utvecklat modellen nedan.

 

Arbetsmiljöpolicy fastställd 2018-06-19. Börje Johansson VD, Koncernchef