Logga in

Här finns vi

 • Följ oss på Facebook
 • Följ oss på Twitter
 • Följ oss på LinkedIn
 • Följ oss på Youtube
 • Följ oss på Instagram
 • Följ oss på Snapchat: Montico_sverige
omoss.png

Vårt hållbarhetsarbete

Vår syn på en hållbar verksamhet

För Montico är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. Vi arbetar aktivt med matchning- och arbetsmarknadsfrågor, där vi sätter mångfald, jämställdhet och ett tryggt arbetsliv i centrum. Som HR-företag och stor arbetsgivare påverkar Monticos verksamhet samhället och människorna som lever och verkar där, både på kort och lång sikt. Vi lägger stor vikt vid att det vi planerar och genomför ska vara hållbart, och våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.

Monticos aktiviteter är uthyrning av personal, rekrytering, omställning, verksamhetsutveckling, utbildning samt externa konsulttjänster inom olika projekt. Montico styrs av ett kvalitetsledningssystem och är ett av de första bemannings- och kompetensutvecklingsföretag som är trippelcertifierade ISO9001*, ISO14001 samt ISO45001.

*Monticos ISO9001-certifikat gäller för ovan aktiviteter och exkluderar konstruktion och utveckling då vår verksamhet inte inkluderar dessa verksamhetsområden. 

För oss är en transparent dialog med våra intressenter central

Monticos verksamhet påverkar och påverkas av en mängd intressenter, det är av största vikt att löpande ha dialog med dessa, för att förstå vilka frågor som är i fokus för respektive grupp av intressenter. Det samlade resultatet av dialogerna anger riktningen för det kontinuerliga hållbarhetsarbetet där integrationen av hållbarhetsfrågorna i verksamheten är en del av koncernstrategin.

 

Intressent Förväntningar på Montico inom följande område Exempel på dialogtillfälle
Medarbetare God och säker arbetsplats som förebygger skador, men även skapar förutsättningar för fysisk, psykisk och social sund utveckling On-boarding process, 100-dagars samtal, medarbetardialog, medarbetarundersökning, regionsträffar
Kunder Komplett partner inom HR eller delar därav. Företaget står för hög kompetens och kvalitet inom alla områden. Ledord: affärsmässighet, professionalism, resurskapacitet, tillgänglighet och service. Dagliga kontakter via telefon/epost, personliga möten och digitala nätverk. Mässor och kundträffar. Utbildning för företag och privatpersoner samt hos kund via bemannings- och serviceverksamhet.
Lokalsamhället Bidra till den lokala samhällsutvecklingen genom kompetens, utbildnings- och resurskapacitet. Integration. Visa lokalt engagemang. Studiebesök, utbildningar, informationsträffar, nätverk.
Samarbete med Arbetsförmedling och kommunala institutioner samt lokala organisationer.
Människors med behov av anpassning till arbetslivet En genomtänkt stöd & matchning av människor som är i behov av individuell coachning för att komma vidare i arbetslivet Som en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen hålls en öppen och permanent dialog mellan Monticos handledare och handläggare
Leverantörer Inköpssamverkan som tar hänsyn till Monticos egna, kundernas, leverantörernas och entreprenörernas krav på en rationell, effektiv och etisk verksamhet Inköpspolicy, upphandlingar, leverantörsuppföljningar, personliga möten, dagliga kontakter

Monticos prioriterade hållbarhetsaspekter

Vårt hållbarhetsarbete bygger förutsättningar som finns i Sverige med fokus på de frågor där vi anser att vi har störst möjlighet och skyldighet att agera. Dessa frågor har vi summerat under fyra fokusområden: Affären, Medarbetare, Arbetsmarknad samt Miljö och Klimat. Områdena har olika styrning och arbetssätt beroende på mål och prestationer.

Medarbetaren

 • Hälsa och arbetsmiljö
 • Kompetensförsörjning
 • Jämställdhet, mångfald ochlikabehandling

Miljö och Klimat

 • Klimatpåverkan
 • Resurseffektivitet

Affären

 • Kund- och leverantörssamverkan
 • Ansvar i samhällsdebatten
 • Etik och antikorruption

Hållbar arbetsmarknad

 • Arbeta för att unga snabbt kommer ut iarbete efter avslutad utbildning.
 • Hjälpa människor bygga upp färdigheterför det moderna arbetslivet, så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet.
 • Bidra till jämställda och inkluderandearbetsplatser.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhet som helhet, både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor, ska vara integrerade i verksamheten. Ansvar och befogenheter delegeras ut i verksamheten och till stöd finns spetskompetenser. Monticos koncernledning har det övergripande ansvaret för att hållbarhetsarbetet drivs och utvecklas i verksamheten. Under 2018 kommer ett hållbarhetsråd, under VDs ordförandeskap att bildas. Detta råd har ansvaret för att samordna det övergripande hållbarhetsarbetet och skapa förutsättningar för att hållbarhetsarbetet integreras i verksamheten. Hållbarhetsrådet ska också bereda frågor för vidare förankring i koncernledningen, som i sin tur ansvarar för att fatta de formella besluten.

Hälsa och arbetsmiljö

Montico strävar mot en positiv arbetsmiljö där alla möts med respekt. Medarbetare ska möta kollegor som man själv vill bli bemött. Prestigelöst. Man håller det man lovar och kommunikationen är öppen och rak. Detta skapar förtroende på alla nivåer, både internt och externt. Som arbetstagare på 
Montico har man ett ansvar i att efterfölja de regler och föreskrifter som finns för arbetsplatsen. Arbetstagaren har en skyldighet att rapportera brister i arbetsmiljön som riskerar att leda till skada. Det är företagets övergripande mål att minst leva upp till lagstiftningen på arbetsmiljöområdet, de krav som ställs i ISO45001 samt de arbetsmiljömål som är uppsatt för verksamheten.

Montico har ett brett program för att säkerställa medarbetarnas hälsa och välbefinnande i form av motionsaktiviteter. Montico genomför kontinuerliga medarbetarsamtal och årliga medarbetarundersökningar för att säkerställa att målen för arbetsmiljö och hälsa uppnås.

Kompetensförsörjning

Vårt humankapital är Monticos viktigaste resurs därför erbjuder företaget kompetensutveckling i vår strävan att ständigt förbättra oss och att ge våra anställda den trygghet som kompetens innebär. För nyanställda har Montico utarbetat ett OnBoarding-program för att ge grundläggande utbildning i företagets organisation och verksamhet.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Montico jämställdhetspolicy innebär att alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk- och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Montico vill vara en arbetsplats utan lönediskriminering. Mobbning och trakasserier accepteras inte i någon form på Montico. I det dagliga arbetet har var och en ett ansvar i att se om någon kollega utsätts för mobbning eller trakasserier och i så fall rapportera detta till närmaste chef. Montico har lönepolicy där arbetets art, prestation och kompetens ska styra den individuella lönen, oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund. I enlighet med svensk lag genomförs varje år en lönekartläggning med tillhörande analys av kvinnors och mäns löner.

Kund- och leverantörssamverkan

Montico sätter kunden i centrum, vare sig det rör sig om företag eller privatperson. Vi ser våra kunder som samarbetspartners och dialogen är öppen och kontinuerlig från första möte till avslutat projekt. Montico är lyhörda för kundens önskemål och kommer gemensamt med kunden fram till den bästa lösningen vid varje tillfälle. Som anställd på eller genom Montico representerar man företagets etik och uppförandekod. Företaget arbetar med stor flexibilitet för att uppfylla kundens önskemål. Montico gör kontinuerlig uppföljning av affärer och projekt samt genomför regelbundet kundundersökningar (NKI).

Ansvar i samhällsdebatten

Montico erbjuder tjänster och utbildningar som skapar sysselsättning och integration av personer som idag står långt från arbetsmarknaden, såsom ungdomar, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. Syftet med alla delar av vår verksamhet är att skapa en win-win situation där den enskilde, företaget och samhället tillsammans bidrar till en positiv samhällsutveckling. I detta arbete ingår även engagemang i och sponsring av det lokala föreningslivet.

Etik och antikorruption – Visselblåsarpolicy

Montico strävar efter att ha en transparent affärsmiljö och därför följer företaget ett antal tydliga etiska riktlinjer som bygger på idén att Montico ska bedriva en lönsam verksamhet samtidigt som etiska regler följs. Det är av yttersta vikt för Montico att hela företagets verksamhet bedrivs med högsta möjliga ansvarskänsla, öppenhet och ärlighet. Varje misstanke om bedrägligt beteende, mutor eller andra liknande situationer som bevittnas måste rapporteras utan dröjsmål.

Klimatpåverkan

Vi arbetar mot att ständigt förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi ska minska vår miljöpåverkan och kontinuerligt utveckla vårt miljöarbete inom framförallt följande områden som vi bedömt mest betydande för vår verksamhet:

•Koldioxidutsläpp
•Energi
•Avfall

Resurseffektivitet

Montico ska minska sin direkta koldioxidförbrukning genom effektivare planering av tjänsteresor genom att samåka där möjligt samt främja Skype möten istället för möten som innebär att flera deltagare samlas på ett ställe.

Montico ska minska sin koldioxidförbrukning genom planerade inköp med planerade leveranser vilket i sig påverkar Monticos indirekta förbrukning.

Montico ska minska sin totala elkostnad där det är möjligt genom att installera rörelsedetektorer vid ny-installation och renovering, byta lysrör till låg energi vid utbytestillfälle och släcka ljus i tomma rum. Datorer skall stängas ner vid arbetets slut.

Montico ska medvetet hantera avfall genom en förbättrad resursanvändning, t.ex. minska sin förbrukning av kontorspapper. Detta görs genom fortsatt digitalisering av utbildnings och kommunikationsmaterial och införandet av elektronisk signatur, samt att alla överväger nödvändigheten för utskrifter.

Hållbar Arbetsmarknad

Genom att proaktivt söka lösningar som identifierar kompetensbrist hos våra kunder hjälper Montico också människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet

Monticos stora plattform av HR-lösningar bygger broar mellan kompetensbrist, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vår organisation säkerställer att unga kommer ut i arbete efter avslutad utbildning och bidrar till jämställda och inkluderande arbetsplatser.

•Arbeta för att unga snabbt kommer ut i arbete efter avslutad utbildning.

•Hjälpa människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet, så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet.

•Bidra till jämställda och inkluderande arbetsplatser.

•För att stödja hållbar utveckling och skydda medarbetarnas hälsa arbetar vi med ISO45001 och ISO14001.


Har du några funderingar?

Fyll i formuläret eller kontakta oss på:

 
0200-76 70 00


info@montico.se

Kontakta ditt lokala kontor ›